DAIS

Gaļas apstrādes uzņēmumi

image

Gaļas apstrādes uzņēmumiem ir izveidots sadales programmas bloks, kurš ir integrēts visā DAIS programmu kompleksā un nodrošina precīzu sadalāmā objekta un sadalīto produkcijas vienību pašizmaksas cenu kalkulāciju. Sadale var būt vairākpakāpju un katrā posmā sadalāmo preču summa tiek sadalīta pa frakcijām pēc speciāli iestrādāta algoritma. Tādejādi turpmākā ražošanas procesā pašizmaksas cena gatavotajiem gaļas izstrādājumiem formējas no izejvielu un svaigās produkcijas pašizmaksas cenām, kas iegūtas sadales procesā. Programma fiksē zudumus, iznākumu gan summārā, gan procentuālā izteiksmē. Programma, reģistrējot sadales aktus, kontrolē arī pieļaujamo ieguves koeficientu atbilstību.

home Previous Next