Preču noliktavas sistēmas (WIN_PNS)


Iespējamie režīmi:

Ienākošo pavadzīmju reģistrācija, Iekšējā preču pārvietošana, Pavadzīmju izrakstīšana, Samaksa par pavadzīmēm, Preču pārcenoļana, Atpakaļ atgrieztās preces reģistrācija, Pasūtījumu veidošana, Automātisks minimumu, maksimumu aprēķins, Pasūtījumu reģistrācija no pircējiem, Ražošanas pasūtījumu veidošana, Preču nosūtīšana uz kases aparātu, Dienas realizācijas saņemšana no kases aparāta, Preču atlikumi. Iepirkuma un pārdošanas cenu plānošana.

Atskaites:

• Norēķini ar piegādātājiem (6.Žurnālorderis), norēķins ar pircējiem, izrakstīto pavadzīmju atskaite, klientu bilance, klientu kartiņa, plānoto samaksu saraksts, izdarīto samaksu saraksts, parādnieku saraksts, savstarpējo norēķinu atskaite, klientu pirktspēja pa mēnešiem, pasīvo klientu atskaite, pārvietošanas Pavadzīmju atskaite,

• Preču saņemšanas žurnāls, pavadzīmju preču norēķins, Pielikums pie PVN pārskata par darījuma partneriem un viņiem samaksātajām PVN summām,

• Preču apgrozījuma atskaite, preču atlikumu žurnāls, inventarizācijas akts, preču kartiņas, derīguma termiņu atskaite, preču tirdzniecības piecenojums, preču pašizmaksa, preču brutto peļņas atskaite, preču izdevūguma atskaite, minimālo atlikumu atskaite, apgrozījuma atskaite pa kontiem, apgrozījuma atskaite pa materiāli atbildīgajām personām,

• Realizācijas apjomu analīze: pārdoto preču sadalījums pa dienām, realizēto preču pārskats pa mēnešiem, realizācija pa nodaļām un preču grupām, pa klientu grupām, pa piegādātājiem, ABC analīze.

Sistēmas papildu iespējas: WIN_PNS ļauj reģistrēt līgumā noteikto samaksas veidu, plānojamo samaksas datumu, kontrolējot samaksas termiņus, klientu limitus, neapmaksāto pavadzīmju skaitu.
Veidojot atskaites, iespējams atlasīt jebkuru laika periodu, preci vai preču grupu, noliktavu, klientu vai klientu grupu, menedžerus, ekspeditorus, u.t.t. Darbs iespējams vairākās nodaļās/noliktavās, ar neierobežotu valūtu skaitu, iepirkuma un realizācijas cenās. Preces iespējams uzskaitīt pēc FIFO, pēc vidējās svērāts, pēc partiju metodes.WIN_PNS sagatavo ienākošās, izejošās, pārvietošanas pavadzīmes, invoisus,  rēķinus – faktūras un citus grāmatvedības dokumentus.

Copyright © 2013 DAIS