Pamatlīdzekļu uzskaites sistēma (PUS)

Darbam nepieciešamā informācija:
Pieņemšanas, pārvietošanas, modernizācijas, likvidācijas dokumenti.

Atskaites:
•Amortizācijas atskaitījumu kopsavilkums pēc lineārās metodes (bilancei), (parāda pamatlīdzekļa sākumvērtību, nolietojuma normu, nolietojuma summu gadā, mēnesī, atlikušo vērtību perioda sākumā, uzkrāto nolietojumu uzdotā laika periodā, atlikušo vērtība, nolietojumu kopā)
• Atlikusī vērtība pa mēnešiem, Kopējais nolietojums pa mēnešiem,
• Amortizācijas atskaitījumu aprēķina atskaite pēc dubultās atlikumu samazināšanas metodes (nodokļiem),
• Ilgtermiņa ieguldījumu kustības pārskats – bilances pielikums,
• Gada vidējas vērtības aprēķins faktiskā īpašuma nodoklim, (pamatlīdzekļu – ēku, būvju, transporta līdzekļu un tehnoloģisko iekārtu, pārējo pamatlīdzekļu gada vidējās vērtības aprēķina atskaite. Parāda gada vidējo sākotnējo vērtība, vidējo nolietojumu, vidējo atlikušo vērtību)
• Sākumvērtība pa mēnešiem,
• Pamatlīdzekļu pārskats, (struktūrvienība, kurā atrodas pamatlīdzeklis, materiāli atbildīgā persona, ekspluatācijā palaišanas datums, pamatlīdzekļu konts, amortizācijas konts, pamatlīdzekļa grupa, amortizācijas norma, inventāra numurs nosaukums, sākotnēja vērtība, uzkrātais nolietojums, atlikusī vērtība, mēneša,gada amortizācijas summa)
• Kartotēkas – inventarizācijas pārskata izdruka,
• Pamatlīdzekļu kartīte,
• Pamatlīdzekļu pieņemšanas, pārvietošanas, modernizācijas, likvidācijas aktu izdruka.

Papildus iespējas:

Pamatlīdzekļu kartotēkā var apskatīt izvēlētā pamatlīdzekļa pašreizējo stāvokli, tā stāvokli pieņemšanas brīdī, aprēķināto amortizāciju pēc lineāras un divkāršās atlikuma samazināšanas metodes jebkurā sev vēlamā brīdī. Veidojot atskaites, var veikt atlasi pēc kategorijām, struktūrvienībam, materiāli atbildīgajām personām, pamatlīdzekļu kontiem.

Copyright © 2013 DAIS