Ražošanas uzskaites sistēma (RAŽOŠANA)RAŽOŠANAS uzskaites sistēmas uzdevums: pilna izejvielu, pamatmateriālu, palīgmateriālu, pusfabrikātu, blakusproduktu un gatavās produkcijas plūsmas kontrole, sākot no pasūtījumu un preču saņemšanas un iekšējās kustības starp uzņēmuma struktūrvienībām, nodaļām un cehiem līdz gatavās produkcijas realizācijai no gatavās produkcijas noliktavām. vairākpakāpju ražošanas process. Katrā ražošanas ciklā tiek aprēķināta pusfabrikātu un gatavās produkcijas pašizmaksa pēc izejvielām, kā arī pilnā produkcijas pašizmaksa, ņemot vērā pieskaitāmās izmaksas. Jebkurā ražošanas posmā nodrošināta uzskaite vienlaicīgi vairākās mērvienībās, iepirkuma, pašizmaksas, realizācijas cenās. uzskaite iespējas pēc vidējās svērtās vērtības, FIFO metodes vai partiju metodes.
Informācijas ievada iespējas: preču grupas, izejvielas, pamatmateriāli, palīgmateriāli, pusfabrikāti, blakusprodukti, saražotās produkcijas saraksts (sertifikāti, derīguma termiņi); noliktavas: izejvielu noliktava, cehs, virtuve, gatavās produkcijas noliktava u.c.;

Receptūru, kalkulāciju ievads; Izejvielu pavadzīmju reģistrācija; Pasūtījumu formēšana no klientiem un ražošanas pasūtījumu formēšana; Nepieciešamā izejvielu daudzuma prognozēšana; Automātiska izejvielu, materiālu un blakusproduktu norakstīšana ražošanai; Saražotās produkcijas un blakusproduktu automātiska reģistrācija noliktavās; Preču iekšējā pārvietošana; Preču un produkcijas izrakstīšana.

Sagatavotā izvadinformācija: • standartatskaites ar papildus iespējām brīvi izvēlēties laika periodu, konkrētu preci vai grupu,
• nodaļu/noliktavu.
• plānotās un faktiskās kalkulācijas; preču kartiņas;
• apgrozījums pa cehu, nodaļu/noliktavu; inventarizācijas akti;
• saražotās gatavās produkcijas daudzums un pašizmaksa;
• izejvielu izlietojums pa konkrētiem produkcijas veidiem
• vai visiem produkcijas veidiem;
• produkcijas kustība, izejvielu kustība;
• izmaksu saraksts.
Sistēma reģistrē pieskaitāmās izmaksas un zudumus, veic izejvielu izlietojuma analīzi, kontrolē un fiksē izejvielu ekonomiju vai pārtēriņu. Sastādot tāmi/receptūru tiek reģistrētas pastāvīgās (nemainīgās) izmaksas: nepieciešamais preču, izejvielu un komplektējošo detaļu daudzums noteiktam izstrādājumu daudzumam;

Mainīgās izmaksas: kurināmā izlietojums; elektrības izlietojums; algas u.c. izmaksas tiek reģistrētas, saražojot konkrēto izstrādājumu. Uzskaites perioda beigās iespējams veikt pilnu saražotās produkcijas pašizmaksas pārrēķinu, ņemot vērā gan fiksētās, gan visas faktiskās mainīgās izmaksas, kuras attiecināmas uz saražoto produkciju.

Sistēma kopumā nodrošina ražojoša uzņēmuma ražošanas procesam nepieciešamā preču sortimenta racionālu reģistrāciju, kā arī ienākošo un izejošo dokumentu plūsmas apstrādi.

Copyright © 2013 DAIS